Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Instando s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.05.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
51 457 767 € 10 811 € 28 023 € 11 105 € 11 149 € 11 183 € 25 828 € 15 884 € 11 147 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 001 € 5 401 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
5 001 € 5 401 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 5 400 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
5 001€ 5 401€ 5 400€ 5 400€ 5 400€ 5 400€ 5 400€ 5 400€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
51 457 767 € 5 810 € 22 622 € 5 705 € 5 749 € 5 783 € 20 428 € 10 484 € 5 747 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
25 503 476€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
302 € 260 € 212 € 14 178 € 4 173 € 356 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 940€ 309€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
302€ 260€ 212€ 178€ 631€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
14 000€ 1 602€ 47€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
25 953 989 € 5 550 € 22 622 € 5 705 € 5 749 € 5 571 € 6 250 € 6 311 € 5 391 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
25 953 989€ 5 550€ 22 622€ 5 705€ 5 749€ 5 571€ 6 250€ 6 311€ 5 391€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
51 457 767 € 10 811 € 28 023 € 11 105 € 11 149 € 11 183 € 25 828 € 15 884 € 11 147 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
51 456 932 € 10 411 € 10 102 € -7 357 € -6 253 € -5 219 € -12 853 € -23 237 € 5 886 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 500€ 1 500€ 901€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-6 089€ -6 399€ -23 257€ -21 253€ -20 219€ -27 853€ -38 236€ -9 114€ -6 187€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
51 446 521 € 310 € 17 458 € -1 104 € -1 034 € 7 634 € 10 383 € -29 123 € -2 927 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
835 € 400 € 17 921 € 18 462 € 17 402 € 16 402 € 38 681 € 39 121 € 5 261 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
835 € 400 € 17 921 € 18 462 € 17 402 € 16 402 € 38 681 € 38 921 € 5 111 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
500€ 400€ 720€ 720€ 720€ 720€ 240€ 480€ 329€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
294€ 5 029€ 5 029€ 5 029€ 5 029€ 5 029€ 5 029€ 4 760€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
41€ 6 160€ 960€ 960€ 960€ 960€ 22€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
6 012€ 12 713€ 10 693€ 9 693€ 32 452€ 32 452€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
200€ 150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci