Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Infoland s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 008 221€ 841 065€ 708 771€ 587 965€ 383 605€ 96 497€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
836 778 € 741 066 € 866 974 € 642 720 € 404 096 € 112 608 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
561 682€ 396 303€ 490 007€ 407 934€ 184 297€ 79 504€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
301 809€ 258 659€ 62 025€ 40 500€
05
III.
Tržby z predaja služieb
25 053€ 73 005€ 64 940€ 67 361€ 163 018€ 16 795€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-171 440€ -100 000€ 158 203€
07
V.
Aktivácia
54 918€ 20 240€ 16 200€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
44 325€ 40 000€ 29 178€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
75 349€ 73 099€ 91 799€ 72 007€ 7 363€ 109€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
821 511 € 717 926 € 834 851 € 623 119 € 385 871 € 106 445 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
462 616€ 284 818€ 496 153€ 234 338€ 198 461€ 44 035€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
36 483€ 83 176€ 34 149€ 79 910€ 37 995€ 21 806€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
44 309€ 63 858€ 42 091€ 63 836€ 26 854€ 18 774€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 818 € 27 478 € 24 583 € 19 054 € 20 007 € 3 567 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 727€ 20 509€ 18 275€ 14 278€ 14 925€ 2 689€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 091€ 6 909€ 6 217€ 4 776€ 5 082€ 859€
19
E.4.
Sociálne náklady
60€ 91€ 19€
20
F.
Dane a poplatky
2 483€ 2 083€ 1 591€ 1 726€ 1 259€ 495€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
198 352€ 228 232€ 221 129€ 212 943€ 57 355€ 15 744€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
198 352€ 228 232€ 221 129€ 212 943€ 57 355€ 15 744€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
51 736€ 13 197€ 33 237€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 714€ 15 084€ 15 155€ 11 312€ 10 703€ 2 024€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 267 € 23 140 € 32 123 € 19 601 € 18 225 € 6 163 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
173 696 € 196 115 € 202 782 € 192 629 € 104 245 € 27 884 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 163 € -251 € 89 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4€ 163€ -251€ 89€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 719 € 11 883 € 20 451 € 12 574 € 9 512 € 2 295 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 197 € 11 169 € 19 285 € 10 250 € 8 831 € 1 062 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 197€ 11 169€ 19 285€ 10 250€ 8 831€ 1 062€
52
O.
Kurzové straty
44€ 136€ 197€ 340€ 59€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
478€ 578€ 969€ 1 984€ 622€ 1 233€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 715 € -11 883 € -20 451 € -12 411 € -9 763 € -2 206 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 552 € 11 257 € 11 672 € 7 190 € 8 462 € 3 957 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 619 € 2 602 € 4 382 € 4 523 € 7 250 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 619€ 2 602€ 4 382€ 4 523€ 7 250€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 933 € 8 655 € 7 290 € 2 667 € 1 212 € 2 997 €