Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
21 701 € 22 787 € 31 953 € 84 492 € 197 € 10 757 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
78 766 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
78 766€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
21 701 € 22 787 € 31 953 € 5 726 € 197 € 10 757 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 036 € 18 486 € 30 078 € -452 € -3 552 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
18 716€ 18 166€ 26 416€ -452€ -3 552€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
320€ 320€ 3 662€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 665 € 4 301 € 1 875 € 6 178 € 3 749 € 10 757 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 665€ 4 301€ 1 875€ 6 178€ 3 749€ 10 757€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
21 701 € 22 787 € 31 953 € 84 492 € 197 € 10 757 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-217 147 € -215 988 € -200 665 € -98 892 € -174 398 € -97 943 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-178 389€ -178 389€ -178 389€ -100 631€ -24 177€ -24 177€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-43 758 € -42 599 € -27 276 € -3 261 € -155 221 € -78 766 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
238 848 € 238 775 € 232 618 € 183 384 € 174 595 € 108 700 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
238 668 € 237 935 € 232 438 € 183 384 € 174 595 € 108 700 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
7 878€ 7 685€ 7 148€ 11 284€ 11 495€ 6 200€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
960€ 1 920€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
229 830€ 228 330€ 224 330€ 172 100€ 163 100€ 102 500€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
180€ 180€ 180€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
660€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci