Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

K2 networks, s. r. o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
143 839 € 48 150 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
74 362€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
63 257€ 47 927€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 220€ 223€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
139 977 € 46 480 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
32 804€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
48 262€ 11 889€
11
C.
Služby
54 978€ 33 931€
12
D.
Osobné náklady
3 344€ 660€
13
E.
Dane a poplatky
267€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
317€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
3 862 € 1 670 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
1 575 € 2 107 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 265 € 103 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
550€ 16€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
715€ 87€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 265 € -103 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 597 € 1 567 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 360€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 637 € 1 207 €