Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
41 654 € 48 525 € 53 386 € 32 958 € 60 509 € 111 782 € 132 222 € 66 736 € 104 355 € 74 672 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 831 € 14 237 € 17 922 € 15 253 € 29 772 € 44 291 € 64 110 € 29 849 € 57 240 € 45 983 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 831 € 14 237 € 17 922 € 15 253 € 29 772 € 44 291 € 64 110 € 29 849 € 57 240 € 45 983 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 000€ 0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 831€ 14 237€ 17 922€ 15 253€ 29 772€ 44 291€ 63 110€ 29 849€ 57 240€ 45 983€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
33 823 € 34 288 € 35 464 € 17 705 € 30 737 € 67 491 € 68 112 € 36 887 € 47 115 € 28 689 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
11 897 € 10 561 € 6 787 € 11 587 € 17 993 € 18 167 € 12 628 € 21 653 € 39 799 € 18 337 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
11 866€ 10 530€ 6 178€ 10 295€ 12 272€ 14 314€ 8 475€ 16 459€ 33 008€ 16 922€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
31€ 31€ 503€ 1 292€ 4 659€ 3 853€ 4 150€ 3 151€ 4 565€ 1 304€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
106€ 1 062€ 3€ 2 043€ 2 226€ 111€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
21 926 € 23 727 € 28 677 € 6 118 € 12 744 € 49 324 € 55 484 € 15 234 € 7 316 € 10 352 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
21 926€ 23 727€ 28 677€ 6 118€ 12 744€ 49 324€ 55 484€ 15 234€ 7 316€ 10 352€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
41 654 € 48 525 € 53 386 € 32 958 € 60 509 € 111 782 € 132 222 € 66 736 € 104 355 € 74 672 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 902 € 22 365 € 28 990 € 4 757 € 23 801 € 9 110 € 11 893 € 14 962 € 20 923 € 17 677 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
20 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 0€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 500€ 1 500€ 296€ 134€ 0€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-14 135€ -27 510€ -45 111€ -31 269€ -8 173€ -2 609€ -38€ 5 627€ 2 543€ 0€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 537 € 13 375 € 19 101 € -18 974 € -23 026 € -3 281 € -3 069 € -5 961 € 3 246 € 2 677 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
26 752 € 26 160 € 24 396 € 28 201 € 36 708 € 102 672 € 120 329 € 51 774 € 83 432 € 56 995 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
164€ 138€ 112€ 76€ 23€ 15€ 28€ 80€ 39€ 5€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
53€ 53€ 0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
19 474 € 18 169 € 21 850 € 27 719 € 29 792 € 93 092 € 104 117 € 42 338 € 67 335 € 56 990 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 117€ 1 322€ 2 456€ 5 638€ 4 722€ 7 917€ 5 497€ 2 467€ 16 861€ 44 462€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
515€ 499€ 477€ 421€ 630€ 337€ 201€ 196€ 868€ 276€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 360€ 1 077€ 2 772€ 4 235€ 4 924€ 7 229€ 5 597€ 3 608€ 3 252€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
14 482€ 15 271€ 16 145€ 21 660€ 20 205€ 79 914€ 91 190€ 34 078€ 45 998€ 9 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
633€ 591€ 573€ 238€ 0€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 481€ 7 262€ 1 861€ 168€ 6 840€ 9 512€ 16 184€ 9 356€ 16 058€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€