Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
131 664 € 42 219 € 58 533 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
98 937 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
98 937 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
98 937€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
32 727 € 42 219 € 58 533 €
015
B.I.
Zásoby
90€ 566€ 128€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 157 € 2 720 € 2 511 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 252€ 2 658€ 1 343€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 123€ 1 102€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 782€ 62€ 66€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
22 480 € 38 933 € 55 894 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
22 480€ 38 933€ 55 894€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
131 664 € 42 219 € 58 533 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
43 659 € 38 437 € 37 955 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
32 937€ 32 454€ 26 220€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
5 222 € 483 € 6 235 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
88 005 € 3 782 € 20 578 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
33 760€ 25€ 20€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
54 095 € 3 593 € 20 316 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
6€ 25€ 164€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
50€ 33€ 34€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 204€ 178€ 1 869€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
52 835€ 3 357€ 18 249€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
150€ 164€ 242€