Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GRUN SK s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 155 933€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 155 900 € 3 264 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 155 900€ 1 764€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 500€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 143 629 € 2 837 € 2 650 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 120 556€ 1 758€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 896€ 65€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
17 106€ 1 645€ 490€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 807 € 901 € 402 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 366€ 667€ 298€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
441€ 234€ 104€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
264€ 221€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 271 € -2 837 € 614 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 342 € -1 710 € 1 016 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
33 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
33 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
33€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 569 € 229 € 53 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
639€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
930€ 228€ 53€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 536 € -229 € -53 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 735 € -3 066 € 561 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 960 € 129 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 960€ 129€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 855 € -4 026 € 432 €