Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PATROL SLOVAKIA, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 109€ 1 737€ 8 700€ 4 000€ 13 554€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 253€ 6 811€ 1 753€ 9 576€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-4 144 € 1 737 € 1 889 € 2 247 € 3 978 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
426 680 € 276 102 € 434 868 € 457 723 € 426 061 € 283 970 € 140 089 € 139 869 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
426 680€ 276 102€ 434 868€ 457 723€ 426 061€ 283 970€ 140 089€ 139 869€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
225 707 € 95 213 € 200 655 € 280 150 € 225 238 € 110 075 € 69 878 € 99 122 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
46 143€ 18 352€ 27 427€ 15 214€ 29 587€ 21 003€ 45 906€ 21 392€
10
B.2
Služby
179 564€ 76 861€ 173 228€ 264 936€ 195 651€ 89 072€ 23 972€ 77 730€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
196 829 € 182 626 € 236 102 € 177 573 € 203 070 € 173 895 € 70 211 € 44 725 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
151 353 € 174 214 € 227 250 € 160 372 € 175 980 € 133 030 € 69 248 € 52 313 €
13
C.1
Mzdové náklady
92 985€ 110 053€ 142 432€ 119 001€ 128 040€ 92 818€ 46 333€ 38 826€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
29 304€ 36 300€ 43 394€ 32 251€ 36 848€ 31 657€ 15 926€ 13 487€
16
C.4
Sociálne náklady
29 064€ 27 861€ 41 424€ 9 120€ 11 092€ 8 555€ 6 989€
17
D
Dane a poplatky
1 454€ 3 815€ 2 464€ 1 910€ 2 181€ 1 658€ 966€ 1 036€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 677€ 2 353€ 5 051€ 14 920€ 17 914€ 17 368€ 15 978€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
200€ 1 167€ 250€ 4 000€ 2 334€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 871€ 1 045€ 7 910€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 658€ 7 833€ -36€ -240€ 1 020€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 711€ 10 911€ 1 499€ 457€ 6 842€ 565€ 875€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 009€ 1 909€ 1 982€ 2 108€ 3 405€ 3 808€ 7 219€ 177€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 718 € 3 535 € 1 104 € -1 280 € 6 558 € 18 836 € -21 011 € -8 801 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
51€ 63€ 1€
39
N
Nákladové úroky
130€ 13€ 185€ 441€ 946€ 740€ 871€ 770€
40
XI.
Kurzové zisky
30€ 6€ 5€
41
O
Kurzové straty
13€ 6€ 43€ 36€ 13€ 27€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 298€ 519€ 574€ 1 378€ 360€ 280€ 419€ 607€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 360 € -469 € -802 € -1 850 € -1 319 € -1 046 € -1 290 € -1 377 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 358 € 3 066 € 302 € -3 130 € 5 239 € 17 790 € -22 301 € -10 178 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 344 € 2 666 € 150 € 960 € 2 079 € 4 850 € 2 486 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 344€ 2 666€ 150€ 960€ 2 079€ 4 850€ 2 486€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 014 € 400 € 152 € -4 090 € 3 160 € 12 940 € -24 787 € -10 178 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 358 € 3 066 € 302 € -3 130 € 5 239 € 17 790 € -22 301 € -10 178 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 014 € 400 € 152 € -4 090 € 3 160 € 12 940 € -24 787 € -10 178 €