Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
369 303€ 423 718€ 542 025€ 686 343€ 648 430€ 369 199€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
369 303 € 423 724 € 470 752 € 686 219 € 648 423 € 369 197 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
368 420€ 423 718€ 470 738€ 686 000€ 648 423€ 369 197€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
65€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
883€ 6€ 14€ 154€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
369 066 € 419 001 € 533 590 € 680 902 € 520 310 € 360 260 € 12 763 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 537€ 5 792€ 11 267€ 17 622€ 11 034€ 7 902€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
335 883€ 377 871€ 478 667€ 633 489€ 488 464€ 343 184€ 12 348€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 716 € 34 970 € 43 180 € 29 403 € 20 495 € 9 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 425€ 18 803€ 18 752€ 9 427€ 2 200€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 709€ 13 418€ 13 418€ 13 418€ 6 709€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 781€ 8 660€ 10 181€ 6 516€ 4 877€ 2 291€
19
E.4.
Sociálne náklady
510€ 798€ 829€ 42€
20
F.
Dane a poplatky
3 273€ 94€ 144€ 64€ 41€ 174€ 415€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 657€ 274€ 332€ 324€ 276€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
237 € 4 723 € -62 838 € 5 317 € 128 113 € 8 937 € -12 763 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
27 000 € 40 055 € -19 196 € 34 889 € 148 925 € 18 111 € -12 348 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 € 71 272 € 124 € 7 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
71 225 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
71 225€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 € 44 € 5 € 4 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
44€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21€ 5€ 4€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
18€ 3€ 119€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
189 € 624 € 350 € 2 905 € 1 213 € 330 € 72 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
542 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
542€
52
O.
Kurzové straty
49€ 321€ 120€ 2 042€ 932€ 71€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
140€ 303€ 230€ 321€ 281€ 259€ 72€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-189 € -585 € 70 922 € -2 781 € -1 206 € -328 € -72 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
48 € 4 138 € 8 084 € 2 536 € 126 907 € 8 609 € -12 835 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
434 € 1 716 € 2 880 € 12 036 € 29 936 € 2 178 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
434€ 1 716€ 2 880€ 12 036€ 29 936€ 2 178€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-386 € 2 422 € 5 204 € -9 500 € 96 971 € 6 431 € -12 835 €