Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
238 092 € 292 115 € 270 024 € 332 421 € 244 619 € 210 662 € 104 127 € 39 278 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
123 966 € 152 537 € 197 782 € 245 091 € 162 007 € 118 961 € 59 243 € 13 896 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
123 966 € 152 537 € 197 782 € 245 091 € 162 007 € 118 961 € 59 243 € 13 896 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 725€ 5 023€ 5 321€ 5 620€ 5 918€ 5 968€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
119 241€ 147 514€ 192 461€ 239 471€ 156 089€ 111 326€ 59 243€ 13 896€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
105 652 € 126 871 € 57 591 € 70 008 € 70 561 € 81 915 € 34 526 € 4 703 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
33 713 € 10 246 € 21 417 € 22 379 € 14 081 € 9 540 € 16 082 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
27 037 € 1 282 € 605 € 378 € 103 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
27 037€ 1 282€ 605€ 378€ 103€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 424€ 8 964€ 20 732€ 21 975€ 13 955€ 9 540€ 16 082€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
252€ 80€ 26€ 23€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
71 939 € 116 625 € 36 174 € 47 629 € 56 480 € 72 375 € 18 444 € 4 703 €
072
B.V.1.
Peniaze
47 528€ 87 257€ 4 861€ 3 717€ 3 660€ 1 685€ 344€ 214€
073
B.V.2.
Účty v bankách
24 411€ 29 368€ 31 313€ 43 912€ 52 820€ 70 690€ 18 100€ 4 489€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 474 € 12 707 € 14 651 € 17 322 € 12 051 € 9 786 € 10 358 € 20 679 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 376€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 474€ 12 707€ 14 651€ 17 322€ 12 051€ 2 410€ 10 358€ 20 679€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
238 092 € 292 115 € 270 024 € 332 421 € 244 619 € 210 662 € 104 127 € 39 278 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-73 756 € 12 399 € -57 588 € 1 647 € 5 976 € 5 340 € 2 763 € 16 665 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
163 500€ 113 500€ 13 500€ 13 500€ 13 500€ 13 500€ 13 500€ 13 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-108 101 € -78 088 € -56 580 € -14 523 € -15 160 € -17 737 € -3 835 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-108 101€ -78 088€ -56 580€ -14 523€ -15 160€ -17 737€ -3 835€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-136 155 € -30 013 € -21 508 € -4 330 € 636 € 2 577 € -13 902 € -3 835 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
311 848 € 279 716 € 327 612 € 330 774 € 238 643 € 205 322 € 101 364 € 22 613 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
118 311 € 116 259 € 129 284 € 130 369 € 103 398 € 80 998 € 60 799 € 20 185 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
117 850€ 115 887€ 129 050€ 130 212€ 103 299€ 80 939€ 60 772€ 20 183€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
461€ 372€ 234€ 157€ 99€ 59€ 27€ 2€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
47 708€ 14 286€ 19 183€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
145 829 € 148 782 € 179 145 € 200 405 € 135 245 € 124 324 € 40 565 € 2 428 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
120 132 € 70 785 € 1 497 € 6 892 € 9 924 € 570 € 458 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
120 132€ 70 785€ 1 497€ 6 892€ 9 924€ 570€ 458€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 625€ 73 602€ 173 989€ 189 527€ 122 027€ 122 019€ 38 019€ 1 502€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
591€ 1 568€ 1 045€ 752€ 330€ 369€ 281€ 237€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
355€ 982€ 688€ 502€ 233€ 270€ 220€ 172€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 126€ 1 845€ 1 926€ 2 732€ 2 731€ 1 531€ 1 475€ 59€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
135€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
389 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
389€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé