Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
133 777€ 395 747€ 309 690€ 249 544€ 216 372€ 122 509€ 115 644€ 9 207€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
193 170 € 487 403 € 343 336 € 287 313 € 224 076 € 126 499 € 125 256 € 9 207 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
133 777€ 395 747€ 309 690€ 249 544€ 216 372€ 122 509€ 115 644€ 9 207€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 000€ 15 417€ 7 917€ 14 167€ 7 396€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 393€ 76 239€ 25 729€ 23 602€ 7 704€ 3 990€ 2 216€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
323 216 € 509 868 € 357 634 € 283 827 € 216 311 € 119 157 € 136 321 € 12 982 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
135 106€ 234 225€ 221 501€ 183 976€ 130 937€ 80 075€ 69 116€ 9 782€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
63 187€ 116 079€ 30 884€ 38 120€ 26 119€ 26 880€ 40 429€ 2 055€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 418 € 33 857 € 18 753 € 13 356 € 9 520 € 7 962 € 6 040 € 482 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 787€ 25 004€ 14 510€ 10 248€ 7 329€ 5 868€ 4 452€ 355€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 426€ 8 715€ 4 165€ 3 050€ 2 151€ 2 062€ 1 564€ 125€
19
E.4.
Sociálne náklady
205€ 138€ 78€ 58€ 40€ 32€ 24€ 2€
20
F.
Dane a poplatky
2 391€ 3 106€ 2 469€ 2 911€ 2 082€ 611€ 546€ 59€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 844€ 93 099€ 63 804€ 16 456€ 41 511€ 5 387€ 604€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 844€ 93 099€ 63 804€ 16 456€ 41 511€ 5 387€ 604€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 228€ 16 050€ 6 782€ 20 313€ 13 896€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 042€ 13 452€ 13 441€ 8 695€ 6 142€ 3 629€ 907€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-130 046 € -22 465 € -14 298 € 3 486 € 7 765 € 7 342 € -11 065 € -3 775 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-64 516 € 45 443 € 57 305 € 27 448 € 59 316 € 15 554 € 6 099 € -2 630 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 7 € 9 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 7 € 9 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
6€ 7€ 9€ 1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 109 € 5 844 € 5 433 € 5 323 € 5 194 € 3 812 € 1 878 € 60 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 923 € 5 712 € 5 147 € 5 246 € 5 125 € 3 796 € 799 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 147€ 5 246€ 5 125€ 799€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 923€ 5 712€ 3 796€
52
O.
Kurzové straty
9€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
177€ 132€ 286€ 77€ 69€ 14€ 1 079€ 60€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 109 € -5 844 € -5 433 € -5 317 € -5 187 € -3 803 € -1 877 € -60 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-136 155 € -28 309 € -19 731 € -1 831 € 2 578 € 3 539 € -12 942 € -3 835 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 704 € 1 777 € 2 499 € 1 942 € 962 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 704€ 1 777€ 2 499€ 1 942€ 962€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-136 155 € -30 013 € -21 508 € -4 330 € 636 € 2 577 € -13 902 € -3 835 €