Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sportunion, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
-150€ 123 223€ 351 867€ 249 014€ 224 564€ 197 057€ 112 785€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
16 € 146 791 € 362 361 € 249 167 € 224 676 € 198 194 € 112 785 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
-150€ 118 220€ 351 307€ 248 509€ 215 499€ 196 281€ 112 745€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 003€ 560€ 505€ 9 065€ 776€ 40€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
166€ 23 088€ 10 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
480€ 77€ 153€ 112€ 1 137€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
31 € 200 314 € 367 332 € 245 138 € 214 828 € 232 357 € 105 719 € 356 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-996€ 124 446€ 198 160€ 144 157€ 144 927€ 167 503€ 55 527€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
816€ 11 783€ 18 676€ 7 764€ 8 674€ 6 534€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
18€ 21 691€ 89 220€ 52 013€ 42 548€ 42 626€ 32 513€ 190€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 360 € 62 581 € 23 314 € 12 639 € 8 340 € 6 736 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 438€ 44 537€ 17 267€ 9 238€ 5 965€ 4 809€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 605€ 15 581€ 5 024€ 2 514€ 2 096€ 1 647€
19
E.4.
Sociálne náklady
317€ 2 463€ 1 023€ 887€ 279€ 280€
20
F.
Dane a poplatky
121€ 136€ 304€ 140€ 181€ 239€ 166€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
271€ 19 237€ 3 704€ 5 309€ 4 921€ 4 921€ 4 101€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
271€ 19 237€ 3 704€ 5 309€ 4 921€ 4 921€ 4 101€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
738€ 23 087€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 556€ 1 748€ 1 365€ 1 889€ 112€ 69€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-15 € -53 523 € -4 971 € 4 029 € 9 848 € -34 163 € 7 066 € -356 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
828 € -23 730 € 52 704 € 34 168 € 29 325 € -21 746 € 18 211 € -190 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
74 € 134 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
74€ 134€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
205 € 5 764 € 11 065 € 10 300 € 4 731 € 5 953 € 3 664 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 4 947 € 7 312 € 7 138 € 3 394 € 4 271 € 2 391 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 4 947€ 7 312€ 7 138€ 3 394€ 4 271€ 2 391€
52
O.
Kurzové straty
1€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
204€ 817€ 3 753€ 3 162€ 1 336€ 1 674€ 1 273€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-205 € -5 690 € -10 931 € -10 300 € -4 731 € -5 953 € -3 664 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-220 € -59 213 € -15 902 € -6 271 € 5 117 € -40 116 € 3 402 € -356 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-220 € -59 213 € -15 902 € -7 231 € 4 157 € -41 076 € 2 442 € -356 €