Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MediLife s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.06.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 535 152 € 5 650 934 € 4 946 861 € 6 007 395 € 2 715 954 € 3 401 378 € 455 440 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
277 408 € 892 189 € 826 884 € 369 338 € 54 934 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
30 618 € 57 967 € 83 439 € 36 799 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 618€ 57 967€ 83 439€ 36 799€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
277 408 € 861 571 € 768 917 € 285 899 € 18 135 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
277 408€ 861 571€ 768 917€ 285 899€ 18 135€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 239 824 € 4 755 769 € 4 114 400 € 5 620 076 € 2 339 543 € 3 394 384 € 455 335 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
413 236 € 219 881 € 566 923 € 421 779 € 165 348 € 67 041 € 9 301 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
413 236€ 219 881€ 566 923€ 421 779€ 165 348€ 67 041€ 9 111€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
190€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
25 264 € 23 520 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
25 264 € 23 520 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 478€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 786€ 23 520€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 662 522 € 3 572 102 € 2 471 866 € 4 147 028 € 1 002 843 € 2 303 665 € 188 218 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 476 837 € 2 746 377 € 2 244 480 € 3 802 378 € 984 765 € 2 267 431 € 180 436 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
14€ 1 108€ 302 066€ 1 633 034€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 751 233€ 217 119€ 307 352€ 857 733€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 725 590€ 2 528 150€ 1 635 062€ 1 311 611€ 984 765€ 2 267 431€ 180 436€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
107 000€ 3 170€ 3 170€ 1 498€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 188€ 92 307€ 120 386€ 341 480€ 14 882€ 34 736€ 5 782€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
163 497€ 733 418€ 26€ 2 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 164 066 € 938 522 € 1 052 091 € 1 051 269 € 1 171 352 € 1 023 678 € 257 816 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 249€ 518€ 24 224€ 7 542€ 11 633€ 653€ 1 291€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 161 817€ 938 004€ 1 027 867€ 1 043 727€ 1 159 719€ 1 023 025€ 256 525€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 920 € 2 976 € 5 577 € 17 981 € 321 477 € 6 994 € 105 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
94 239€ 119€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 583€ 2 976€ 2 796€ 17 981€ 105€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
2 781€ 227 238€ 6 875€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 337€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 535 152 € 5 650 934 € 4 946 861 € 6 007 395 € 2 715 954 € 3 401 378 € 455 440 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 981 415 € 2 184 913 € 1 552 298 € 1 285 449 € 987 749 € 915 048 € 105 808 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
227 408 € 811 571 € 715 597 € 232 579 € -31 865 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
227 408€ 811 571€ 715 597€ 232 579€ -31 865€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 746 703 € 1 366 038 € 829 397 € 1 045 566 € 1 012 310 € 907 744 € 99 168 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 553 737 € 3 482 988 € 3 324 223 € 4 588 429 € 1 757 418 € 2 405 195 € 355 888 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
292 € 288 € 228 € 121 € 56 € 5 € 4 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
292€ 288€ 228€ 121€ 56€ 5€ 4€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 548 867 € 3 478 801 € 3 319 594 € 4 587 152 € 1 756 016 € 2 404 969 € 355 824 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 252 936 € 3 473 980 € 3 316 748 € 4 274 357 € 1 690 631 € 2 043 113 € 326 997 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
54 390€ 145 578€ 41 160€ 2 043 113€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
11 246€ 70 693€ 238 508€ 237 335€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 187 300€ 3 257 709€ 3 078 240€ 3 995 862€ 1 690 631€ 326 997€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
63€ 63€ 5 064€ 4 909€ 104 060€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
836€ 2 553€ 1 544€ 1 069€ 1 057€ 452€ 532€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
374€ 1 686€ 969€ 721€ 8 184€ 633€ 310€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
294 721€ 424€ 270€ 305 941€ 51 235€ 256 711€ 27 985€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
95€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 578 € 3 899 € 4 401 € 1 156 € 1 346 € 221 € 60 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 578€ 3 899€ 4 401€ 1 156€ 1 346€ 221€ 60€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-16 967 € 70 340 € 133 517 € -29 213 € 81 135 € -6 256 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
-16 967€ 133 517€ -29 213€ 81 135€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
70 340€ -6 256€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé