Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baránek B&B Autodoprava, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 762 732€ 3 975 523€ 3 504 536€ 1 043 671€ 12 080€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 886 091 € 4 008 188 € 3 642 406 € 1 044 058 € 12 080 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 473€ 1 472€ 93 105€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 757 259€ 3 974 050€ 3 411 430€ 1 043 671€ 12 080€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 000€ 104 700€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
122 359€ 32 666€ 33 171€ 387€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 657 218 € 3 764 714 € 3 418 083 € 934 810 € 7 955 € 2 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 158€ 1 277€ 67 249€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 528 497€ 1 255 002€ 916 529€ 232 127€ 700€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 871 112€ 1 566 310€ 1 665 942€ 582 353€ 7 255€ 2€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
477 007 € 398 875 € 331 626 € 47 728 €
16
E.1.
Mzdové náklady
351 895€ 294 384€ 244 405€ 35 219€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
122 704€ 101 970€ 85 032€ 12 334€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 408€ 2 521€ 2 189€ 175€
20
F.
Dane a poplatky
41 542€ 27 203€ 17 642€ 6 033€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
542 802€ 356 329€ 226 065€ 57 125€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
542 802€ 356 329€ 226 065€ 57 125€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 780€ 86 783€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 341€ 51 807€ 50 603€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
166 979€ 107 911€ 55 644€ 9 444€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
228 873 € 243 474 € 224 323 € 109 248 € 4 125 € -2 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 357 965 € 1 152 933 € 854 815 € 229 191 € 4 125 € -2 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
160 € 11 € 1 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
11€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
160€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 772 € 15 932 € 18 692 € 6 276 € 76 € 25 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 582 € 14 083 € 15 175 € 6 193 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
16 582€ 14 083€ 15 175€ 6 193€
52
O.
Kurzové straty
2 957€ 268€ 764€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 233€ 1 581€ 2 753€ 83€ 76€ 25€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 612 € -15 932 € -18 681 € -6 275 € -76 € -23 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
205 261 € 227 542 € 205 642 € 102 973 € 4 049 € -25 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
44 040 € 56 874 € 44 527 € 22 823 € 889 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
44 040€ 56 874€ 44 527€ 22 823€ 889€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
161 221 € 170 668 € 161 115 € 80 150 € 3 160 € -25 €