Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
99 500€ 113 050€ 147 608€ 102 460€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
99 500 € 113 050 € 148 645 € 102 460 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
452€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
99 500€ 113 050€ 147 608€ 102 008€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 037€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
185 699 € 227 383 € 183 647 € 120 336 € 9 500 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
379€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 656€ 3 463€ 7 566€ 6 211€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
83 510€ 123 819€ 95 978€ 77 924€ 9 500€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
73 412 € 99 292 € 79 769 € 34 552 €
16
E.1.
Mzdové náklady
53 624€ 73 149€ 51 025€ 25 251€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 875€ 25 434€ 27 446€ 8 645€
19
E.4.
Sociálne náklady
913€ 709€ 1 298€ 656€
20
F.
Dane a poplatky
4€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21 610€ 300€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 511€ 509€ 330€ 1 270€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-86 199 € -114 333 € -35 002 € -17 876 € -9 500 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 334 € -14 232 € 44 064 € 17 946 € -9 500 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 € 7 € 13 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
14€ 7€ 9€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
224 € 214 € 20 573 € 114 € 53 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 353 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 353€
52
O.
Kurzové straty
14€ 38€ 1 080€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
210€ 176€ 140€ 113€ 53€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-210 € -207 € -20 560 € -110 € -53 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-86 409 € -114 540 € -55 562 € -17 986 € -9 553 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 961 € 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 961€ 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-86 409 € -115 500 € -56 523 € -18 947 € -9 553 €