Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
331 695 € 241 766 € 157 804 € 4 983 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
331 695 € 241 766 € 157 804 € 4 983 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
37 613€ 37 040€ 48 848€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
292 110 € 184 954 € 104 993 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
86 210€ 98 554€ 57 593€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
205 900€ 86 400€ 47 400€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 972 € 19 772 € 3 963 € 4 983 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 972€ 19 772€ 3 963€ 4 983€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
331 695 € 241 766 € 157 804 € 4 983 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
39 123 € 25 637 € -20 020 € -34 148 € 4 980 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
20 637€ -25 020€ -39 148€ -20€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
13 486 € 45 657 € 14 128 € -39 128 € -20 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
292 572 € 216 129 € 177 824 € 39 131 € 20 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
661€ 311€ 99€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
287 326 € 212 086 € 176 302 € 39 131 € 20 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
213 468€ 186 144€ 155 048€ 7 051€ 20€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 526€ 5 579€ 2 925€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 402€ 14 463€ -8 871€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
61 930€ 5 900€ 27 200€ 31 600€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 585€ 3 732€ 1 423€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci