Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 316 712 € 1 848 988 € 1 686 203 € 35 195 € 20 211 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 316 712 € 1 848 988 € 1 686 203 € 35 195 € 20 211 €
015
B.I.
Zásoby
385 750€ 1 015€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 795 876 € 1 663 414 € 1 614 513 € 528 € 924 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 795 348€ 1 662 490€ 1 594 764€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
19 617€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
528€ 924€ 132€ 528€ 924€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
135 086 € 185 574 € 71 690 € 33 652 € 19 287 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
135 086€ 185 574€ 71 690€ 33 652€ 19 287€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 316 712 € 1 848 988 € 1 686 203 € 35 195 € 20 211 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
463 167 € 224 797 € 76 599 € 31 373 € 17 773 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
174 798€ 26 598€ 6 373€ -7 227€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
263 369 € 173 199 € 45 226 € 13 600 € -7 227 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 853 545 € 1 624 191 € 1 609 604 € 3 822 € 2 438 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 853 545 € 1 624 191 € 1 609 604 € 3 822 € 2 438 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 818 780€ 1 579 710€ 1 601 251€ 370€ 2 438€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
34 765€ 44 481€ 8 353€ 3 452€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci