Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
22 461 766 € 17 491 893 € 26 052 955 € 20 656 487 € 9 888 834 € 5 780 179 € 2 914 205 € 2 328 313 € 1 293 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 886 433 € 13 176 234 € 10 566 317 € 10 614 837 € 6 775 922 € 950 595 € 915 355 € 626 664 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
133 846 € 40 611 € 0 € 0 € 886 € 3 058 € 5 230 € 7 402 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
133 846€ 40 611€ 0€ 0€ 886€ 3 058€ 5 230€ 7 402€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 752 587 € 13 135 623 € 10 566 317 € 10 614 837 € 6 775 036 € 947 537 € 910 125 € 619 262 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 478 857€ 9 463 163€ 9 253 013€ 10 614 837€ 6 732 550€ 947 537€ 910 125€ 619 262€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
273 730€ 3 602 460€ 1 313 304€ 0€ 42 486€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
70 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 565 579 € 4 310 938 € 15 483 952 € 10 040 575 € 3 112 894 € 4 829 569 € 1 998 835 € 1 701 649 € 1 293 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 2 386 € 2 126 € 197 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 2 386€ 2 126€ 197€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 941 512 € 4 286 159 € 14 647 130 € 9 782 337 € 3 029 221 € 4 719 926 € 1 887 525 € 1 644 144 € 1 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 470 778 € 3 405 487 € 14 338 663 € 9 368 847 € 2 980 993 € 4 425 362 € 1 772 978 € 1 369 376 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 9 328 496€ 2 975 766€ 4 257 364€ 1 771 443€ 1 369 376€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 470 778€ 3 405 487€ 14 338 663€ 40 351€ 5 227€ 167 998€ 1 535€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
100 000€ 100 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 470 734€ 880 672€ 308 467€ 413 490€ 48 228€ 294 564€ 14 547€ 174 768€ 1 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
624 067 € 24 779 € 836 822 € 258 238 € 81 287 € 107 517 € 111 113 € 57 505 € 293 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 522€ 3 549€ 3 736€ 3 553€ 3 305€ 1 819€ 127€ 142€
073
B.V.2.
Účty v bankách
620 545€ 21 230€ 833 086€ 254 685€ 77 982€ 105 698€ 110 986€ 57 363€ 293€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 754 € 4 721 € 2 686 € 1 075 € 18 € 15 € 15 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 754€ 4 721€ 2 686€ 1 075€ 18€ 15€ 15€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
22 461 766 € 17 491 893 € 26 052 955 € 20 656 487 € 9 888 834 € 5 780 179 € 2 914 205 € 2 328 313 € 1 293 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
194 577 € 136 150 € 72 977 € 38 269 € 484 861 € 465 404 € 533 651 € 280 248 € 1 092 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 100 € 4 200 € 4 200 € 3 900 € 3 600 € 2 400 € 101 500 € 101 500 € 1 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
3 600€ 2 700€ 2 700€ 2 400€ 2 100€ 900€ 100 000€ 100 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 100 € 750 € 750 € 750 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 100€ 750€ 750€ 750€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 451 622 € 451 622 € 451 622 € 212 124 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 451 622€ 451 622€ 451 622€ 212 124€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
129 850 € 68 026 € 33 620 € 28 889 € 11 682 € -18 872 € -33 375 € -408 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
129 850€ 68 026€ 36 742€ 28 889€ 11 682€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -3 122€ -18 872€ -33 375€ -408€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
57 527 € 63 174 € 34 407 € 4 730 € 17 957 € 30 254 € 13 904 € -32 968 € -408 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 831 292 € 17 005 158 € 25 630 995 € 20 224 989 € 9 287 251 € 5 067 114 € 2 383 002 € 1 920 097 € 201 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 301 587 € 9 748 372 € 8 210 448 € 8 009 416 € 5 755 659 € 504 963 € 673 498 € 486 163 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 000 000 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 000 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 677€ 18 540€ 26 286€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
8 301 587€ 6 737 695€ 8 191 908€ 7 983 130€ 5 755 659€ 504 963€ 673 498€ 486 163€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 357 120€ 1 347 396€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 898 345 € 5 078 091 € 17 417 747 € 12 211 446 € 3 531 592 € 4 562 151 € 1 709 504 € 1 433 934 € 201 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 337 824 € 3 398 579 € 15 633 429 € 10 225 027 € 3 517 174 € 4 556 213 € 1 700 013 € 1 339 107 € 200 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 10 081 354€ 3 411 300€ 4 442 294€ 1 596 141€ 1 214 772€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 337 824€ 3 398 579€ 15 633 429€ 143 673€ 105 874€ 113 919€ 103 872€ 124 335€ 200€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 604 945€ 1€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
969€ 17 088€ 49 914€ 0€ 14 418€ 5 938€ 9 491€ 2 880€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 559 552€ 1 662 424€ 1 734 404€ 1 381 474€ 91 947€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 800 € 2 800 € 2 800 € 4 127 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 800€ 2 800€ 2 800€ 4 127€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
271 440€ 828 499€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 435 897 € 350 585 € 348 983 € 393 229 € 116 722 € 247 661 € -2 448 € 127 968 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 224 003€ 350 585€ 348 983€ 393 229€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
211 894€ 116 722€ 247 661€ -2 448€ 127 968€