Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 013 453 € 1 149 141 € 1 007 390 € 610 124 € 127 427 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
35 084 € 19 955 € 13 623 € 6 358 € 2 082 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
32 147 € 19 541 € 12 653 € 4 832 €
005
A.I.2
Software
32 147€ 19 541€ 12 653€ 4 832€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
2 937 € 414 € 970 € 1 526 € 2 082 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 937€ 414€ 970€ 1 526€ 2 082€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
869 373 € 1 105 753 € 974 921 € 576 268 € 114 361 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
435 € 208 €
035
B.I.1
Materiál
435€ 208€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
852 734 € 1 088 469 € 718 910 € 573 504 € 112 804 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
640 807 € 946 727 € 417 616 € 259 418 € 102 396 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
640 807€ 946 727€ 417 616€ 259 418€ 102 396€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
252 994€ 306 633€ 10 408€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
211 927€ 141 742€ 48 300€ 7 453€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
16 204 € 17 076 € 256 011 € 2 764 € 1 557 €
072
B.V.1.
Peniaze
80€ 17€ 800€ 156€ 39€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 124€ 17 059€ 255 211€ 2 608€ 1 518€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
108 996 € 23 433 € 18 846 € 27 498 € 10 984 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
45 640€ 649€ 7 870€ 16 653€ 10 984€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
63 356€ 16 784€ 10 976€ 10 845€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 013 453 € 1 149 141 € 1 007 390 € 610 124 € 127 427 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
144 626 € 184 288 € 99 084 € 7 896 € -105 621 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 175 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-75 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
55 000€ 55 000€ 55 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-145 713 € -230 916 € -322 105 € -305 620 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-145 713€ -230 916€ -322 105€ -305 620€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
15 339 € 85 204 € 91 189 € -16 484 € -305 621 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
868 827 € 964 853 € 904 731 € 602 228 € 233 048 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
20 277 € 14 581 € 10 417 € 4 922 € 1 576 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
20 277€ 14 581€ 10 417€ 4 922€ 1 576€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
40 988 € 28 851 € 23 281 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
40 988€ 28 851€ 23 281€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
736 427 € 724 866 € 716 868 € 287 270 € 200 635 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
468 193 € 156 258 € 178 044 € 52 016 € 38 146 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
468 193€ 156 258€ 178 044€ 52 016€ 38 146€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
99 575€ 198 925€ 322 071€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
99 250€ 90 230€ 65 745€ 58 529€ 59 428€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
50 998€ 59 825€ 42 632€ 60 907€ 69 626€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 388€ 219 628€ 83 326€ 115 218€ 33 385€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 023€ 25 050€ 600€ 50€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
71 135 € 56 555 € 39 165 € 13 036 € 10 837 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
64 335€ 49 755€ 39 165€ 13 036€ 10 837€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 800€ 6 800€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
140 000€ 115 000€ 297 000€ 20 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
3 575 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 575€