Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RDT Trading s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
342 444 € 283 734 € 1 925 € 2 449 € 2 985 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
342 444 € 283 734 € 1 925 € 2 449 € 2 985 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
266 044 € 277 273 € 1 701 € 200 € 200 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
266 044€ 10 402€ 200€ 200€ 200€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
255€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
266 616€ 1 501€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
76 400 € 6 461 € 224 € 2 249 € 2 785 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
76 400€ 6 461€ 224€ 2 249€ 2 785€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
342 444 € 283 734 € 1 925 € 2 449 € 2 985 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
27 919 € 5 726 € 1 445 € 1 969 € 2 785 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
214€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
512€ -3 555€ -3 031€ -2 215€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
22 193 € 4 281 € -524 € -816 € -2 215 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
314 525 € 278 008 € 480 € 480 € 200 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
244 085€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
314 525 € 33 846 € 480 € 480 € 200 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
298 880€ 22 708€ 200€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 900€ 1 138€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
9 745€ 10 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
77€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci