Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
439 843 € 218 222 € 67 840 € 39 976 € 5 016 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
333 589 € 216 721 € 63 327 € 39 072 € 600 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
333 589 € 216 721 € 63 327 € 39 072 € 600 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
35 033€ 35 033€ 35 033€ 37 383€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
298 556€ 181 688€ 28 294€ 1 689€ 600€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
106 254 € 1 501 € 4 513 € 904 € 4 416 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
105 917 € 867 € 864 € 606 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
105 616€ 864€ 864€ 450€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
301€ 156€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
337 € 634 € 3 649 € 298 € 4 416 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
337€ 634€ 3 649€ 298€ 4 416€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
439 843 € 218 222 € 67 840 € 39 976 € 5 016 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
29 065 € 2 996 € 1 262 € -5 810 € 4 256 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
52 700€ 16 350€ 16 350€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-18 355€ -15 088€ -10 810€ -744€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-10 280 € -3 266 € -9 278 € -10 066 € -744 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
410 778 € 215 226 € 66 578 € 45 786 € 760 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
137 719€ 45€ 30€ 17€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
272 177 € 214 289 € 65 975 € 45 380 € 760 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
267 884€ 212 381€ 62 814€ 42 807€ 760€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
773€ 713€ 659€ 605€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
40€ 137€ 1 094€ 980€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 480€ 1 058€ 1 408€ 988€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
882€ 892€ 573€ 389€