Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
499 562€ 231 306€ 200 019€ 261 387€ 212 316€ 117 137€ 142 465€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
507 073 € 241 840 € 201 623 € 262 059 € 213 398 € 161 834 € 142 582 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 375€ 825€ 2 121€ 75€ 1 287€ 5 133€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 033€ 1 463€
05
III.
Tržby z predaja služieb
495 154€ 229 018€ 197 899€ 261 311€ 211 029€ 161 582€ 137 332€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
710€ 579€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 801€ 9 955€ 1 603€ 673€ 1 082€ 252€ 117€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
469 609 € 212 700 € 199 934 € 243 285 € 189 671 € 152 745 € 115 995 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
129€ 16 891€ 8€ 3 468€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
42 347€ 19 718€ 95 953€ 110 865€ 85 882€ 67 164€ 53 137€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
89 583€ 64 436€ 32 347€ 102 942€ 88 142€ 70 891€ 48 388€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
31 118 € 17 264 € 22 307 € 14 813 € 13 180 € 11 259 € 7 752 €
16
E.1.
Mzdové náklady
22 415€ 12 728€ 16 298€ 10 431€ 9 723€ 8 407€ 5 855€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 889€ 4 479€ 5 729€ 3 671€ 3 421€ 2 817€ 1 867€
19
E.4.
Sociálne náklady
814€ 57€ 280€ 711€ 36€ 35€ 30€
20
F.
Dane a poplatky
909€ 937€ 778€ 679€ 344€ 329€ 344€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 988€ 26 982€ 14 953€ 11 634€ 1 575€ 1 566€ 1 584€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 988€ 26 982€ 14 953€ 11 634€ 1 575€ 1 566€ 1 584€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
277 737€ 81 946€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 927€ 1 288€ 16 705€ 2 344€ 548€ 1 536€ 1 322€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
37 464 € 29 140 € 1 689 € 18 774 € 23 727 € 9 089 € 26 587 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
367 632 € 147 023 € 54 829 € 47 571 € 38 292 € 23 527 € 37 472 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
564 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
564€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 680 € 9 904 € 4 512 € 3 846 € 1 259 € 665 € 221 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 662 € 1 828 € 866 € 454 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 662€ 1 828€ 866€ 454€
52
O.
Kurzové straty
7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 018€ 8 076€ 3 646€ 3 385€ 1 259€ 665€ 221€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 680 € -9 340 € -4 512 € -3 846 € -1 259 € -665 € -221 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
28 784 € 19 800 € -2 823 € 14 928 € 22 468 € 8 424 € 26 366 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 035 € 4 840 € 3 179 € 4 062 € 5 277 € 2 395 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 035€ 4 840€ 3 179€ 4 062€ 5 277€ 2 395€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 749 € 14 960 € -6 002 € 10 866 € 17 191 € 6 029 € 26 366 €