Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.11.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
355 331 € 145 625 € 122 342 € 169 363 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
160 401 € 68 230 € 59 276 € 57 934 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
160 401 € 68 230 € 59 276 € 57 934 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
160 401€ 68 230€ 59 276€ 57 934€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
194 930 € 77 395 € 63 066 € 111 429 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
34 008€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
109 639 € 19 213 € 17 747 € 54 935 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
90 536€ 11 228€ 3 991€ 35 787€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
13 972€ 6 116€ 8 067€ 18 090€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 131€ 1 869€ 5 689€ 1 058€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
85 291 € 58 182 € 45 319 € 22 486 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
85 291€ 58 182€ 45 319€ 22 486€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
355 331 € 145 625 € 122 342 € 169 363 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
29 926 € -24 923 € -23 472 € 34 797 € 4 582 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
54 300€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-29 923€ -28 473€ 29 797€ -418€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
549 € -1 450 € -58 269 € 30 215 € -418 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
325 405 € 170 548 € 145 814 € 134 566 € 418 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 681€ 4 466€ 31 423€ 40 840€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
89 823€ 34 928€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
231 901 € 131 147 € 112 260 € 93 376 € 348 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
80 699€ 13 001€ 2 546€ 7 525€ 300€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 562€ 2 479€ 3 285€ 204€ 14€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 844€ 723€ 82€ 8 542€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
144 796€ 114 944€ 106 347€ 77 105€ 34€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
7€ 2 131€ 350€ 70€