Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
301 301 967 € 240 323 120 € 244 981 497 € 285 859 676 € 310 705 293 € 27 495 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
295 384 406 € 229 979 863 € 234 371 528 € 260 196 938 € 259 211 383 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
77 632 € 95 056 € 117 340 € 139 624 € 88 665 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
2 357€ 2 357€ 2 357€ 2 357€ 2 357€ 0€
013
A.II.2
Stavby
44 850€ 50 489€ 56 128€ 61 767€ 69 340€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 878€ 28 169€ 44 814€ 61 459€ 2 927€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
12 547€ 14 041€ 14 041€ 14 041€ 14 041€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
295 306 774 € 229 884 807 € 234 254 188 € 260 057 314 € 259 122 718 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
207 803 288€ 164 341 257€ 169 338 662€ 195 284 226€ 193 346 336€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
87 503 486€ 65 543 549€ 64 915 525€ 64 756 706€ 63 772 354€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 16 382€ 16 270€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 1 987 759€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 899 506 € 10 339 940 € 10 602 073 € 25 653 765 € 51 487 306 € 27 495 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 412 € 0 € 736 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 412€ 0€ 736€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 498 345 € 498 345 € 6 998 345 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 498 345€ 498 345€ 6 998 345€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
265 504 € 7 934 € 6 762 € 4 844 € 18 774 € 0 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 574 € 5 748 € 5 082 € 4 543 € 18 036 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 574€ 5 748€ 5 082€ 4 543€ 18 036€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
250 464€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 466€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65€ 0€ 738€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 2 120€ 1 680€ 301€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
4 202 733 € 6 864 667 € 5 923 447 € 12 775 429 € 12 410 632 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
4 202 733€ 6 864 667€ 5 923 447€ 12 775 429€ 12 410 632€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 431 269 € 3 466 928 € 4 173 519 € 12 374 411 € 32 059 555 € 27 495 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 402€ 2 779€ 4 022€ 3 903€ 973€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 428 867€ 3 464 148€ 4 169 497€ 12 370 508€ 32 058 582€ 27 495€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
18 055 € 3 317 € 7 897 € 8 973 € 6 605 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 346€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 709€ 3 317€ 7 897€ 8 973€ 6 605€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
301 301 967 € 240 323 120 € 244 981 497 € 285 859 676 € 310 705 293 € 27 495 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
293 115 808 € 217 493 198 € 192 192 452 € 214 241 412 € 133 385 278 € 22 815 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 025 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 025 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
416 750 817€ 416 750 817€ 416 750 717€ 416 682 304€ 416 682 304€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-64 672 736 € -105 766 607 € -111 018 588 € -82 340 460 € -82 591 245 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-64 672 736€ -105 766 607€ -111 018 588€ -82 340 460€ -82 591 245€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-78 391 537 € -83 672 729 € -120 171 526 € -199 211 081 € -181 275 300 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 129 474€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-93 521 012€ -83 672 729€ -120 171 526€ -199 211 081€ -181 275 300€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 083 149 € -19 457 980 € -4 685 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 186 158 € 22 829 922 € 52 789 045 € 71 618 264 € 177 320 015 € 4 680 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 998 681 € 6 999 136 € 6 999 849 € 6 999 734 € 6 999 367 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 998 345€ 6 998 345€ 6 998 345€ 6 998 345€ 6 998 345€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
336€ 791€ 1 504€ 1 389€ 1 022€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
351 281 € 360 077 € 30 250 634 € 48 186 535 € 154 350 965 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
351 281€ 360 077€ 30 250 634€ 48 186 535€ 154 350 965€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
703 095 € 181 061 € 236 514 € 1 156 781 € 661 313 € 0 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
592 273 € 85 583 € 66 700 € 950 535 € 310 127 € 0 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
592 273€ 85 583€ 66 700€ 950 535€ 310 127€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
52 790€ 34 831€ 31 811€ 14 874€ 23 913€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 946€ 34 622€ 30 556€ 25 783€ 37 137€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 853€ 9 659€ 23 623€ 10 561€ 16 921€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 233€ 16 366€ 83 824€ 155 028€ 273 215€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
49 150 € 75 773 € 87 977 € 59 222 € 85 154 € 4 680 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
32 104€ 47 963€ 47 022€ 33 242€ 51 954€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 046€ 27 810€ 40 955€ 25 980€ 33 200€ 4 680€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 15 215 992€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
83 951€ 15 213 876€ 15 214 071€ 15 223 216€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€