Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
206 925 € 134 625 € 40 576 € 4 184 € 5 495 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
45 045 € 61 198 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
45 045 € 61 198 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
45 045€ 61 198€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
161 880 € 73 427 € 40 576 € 4 184 € 5 495 €
015
B.I.
Zásoby
91 687€ 39 673€ 7 962€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
16 639 € 8 760 € 9 253 € 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
15 099€ 7 532€ 9 253€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 322€ 687€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
218€ 541€ 500€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
53 554 € 24 994 € 23 361 € 4 184 € 4 995 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
53 554€ 24 994€ 23 361€ 4 184€ 4 995€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
206 925 € 134 625 € 40 576 € 4 184 € 5 495 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
13 233 € 11 359 € 10 099 € 4 184 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
359€ 296€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 001€ 4 803€ -816€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
1 873 € 1 260 € 5 915 € -816 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
193 692 € 123 266 € 30 477 € 495 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
25 911€ 36 769€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
162 021 € 79 393 € 30 477 € 495 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
127 635€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
456€ 393€ 1 477€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
33 930€ 79 000€ 29 000€ 495€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 760€ 7 104€