Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
95 889 447 € 79 970 360 € 40 501 846 € 6 687 387 € 5 118 546 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
91 413 094 € 58 572 448 € 16 435 433 € 6 538 876 € 5 118 396 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
91 413 094 € 58 572 448 € 16 435 433 € 6 538 876 € 5 118 396 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
77 391 199€ 57 984 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 325 063€ 588 049€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
696 832€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 435 433€ 6 538 876€ 5 118 396€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 412 300 € 21 342 769 € 24 065 040 € 147 415 € 150 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
179 145 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
179 145€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 771 047 € 1 897 867 € 234 787 € 139 562 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 203 352 € 1 714 867 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 852 045€ 1 714 867€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
351 307€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
567 095€ 183 000€ 234 787€ 139 562€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
600€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
462 108 € 19 444 902 € 23 830 253 € 7 853 € 150 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 846€ 2 482€ 1 004€ 114€
073
B.V.2.
Účty v bankách
460 262€ 19 442 420€ 23 829 249€ 7 739€ 150€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
64 053 € 55 143 € 1 373 € 1 096 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 096€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 650€ 55 143€ 1 373€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 403€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
95 889 447 € 79 970 360 € 40 501 846 € 6 687 387 € 5 118 546 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 440 233 € 3 533 121 € 4 257 134 € -41 124 € 25 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 525 710€ 4 525 710€ 4 525 710€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 017 589 € -298 136 € -66 124 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 017 589€ -298 136€ -66 124€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 092 888 € -719 453 € -227 452 € -66 124 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
66 975 029 € 49 237 239 € 9 044 712 € 6 728 511 € 5 093 546 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 448 445 € 5 713 598 € 5 093 546 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
448 445€ 5 454 301€ 5 093 546€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
259 297€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
39 348 546 € 3 668 353 € 1 432 548 € 955 833 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
37 677 117 € 2 726 735 € 1 428 591 € 955 833 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 810 336€ 400 829€ 400 829€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
33 866 781€ 2 325 906€ 1 027 762€ 955 833€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 379 131€ 625 643€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
35 119€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
292 298€ 280 856€ 2 997€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 137 641 € 29 469 477 € 5 622 € 5 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 137 641€ 29 469 477€ 5 622€ 5 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 487 471€ 16 099 409€ 7 158 097€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 371€ 54 080€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
26 474 185 € 27 200 000 € 27 200 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
26 474 185€ 27 200 000€ 27 200 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé