Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 658 077€ 1 429 056€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 383 891 € 1 429 056 € 500 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 658 076€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 429 056€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
725 815€ 500€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 037 262 € 1 953 951 € 16 138 € 65 012 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
392 542€ 211€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
765 647€ 19 576€ 12 741€ 15 519€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
304€ 166€ 33€ 30 571€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 818 460€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 818 460€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 926 571€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 309€ 7 638€ 3 364€ 18 711€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-653 371 € -524 895 € -15 638 € -65 012 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
499 887 € -19 576 € -12 741 € -15 730 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
26 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
26€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
439 543 € 194 558 € 210 854 € 152 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
309 863 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
21 081€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
288 782€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
129 680€ 194 558€ 210 854€ 152€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-439 517 € -194 558 € -210 854 € -152 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 092 888 € -719 453 € -226 492 € -65 164 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 092 888 € -719 453 € -227 452 € -66 124 €