Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Matsuko Interactive a.s.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
105 533 € 32 583 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
100 968€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 565€ 32 583€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
136 861 € 77 040 € 549 772 € 1 729 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
471€
11
C.
Služby
66 132€ 1 440€ 8 620€ 1 467€
12
D.
Osobné náklady
64 405€ 43 016€ 36 078€
13
E.
Dane a poplatky
823€ 14€ 262€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 389€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
641€ 32 584€ 505 060€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-31 328 € -44 457 € -549 772 € -1 729 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
34 365 € -1 440 € -8 620 € -1 467 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
787 € 586 € 145 € 150 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
466€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
321€ 586€ 145€ 150€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-787 € -586 € -145 € -150 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-32 115 € -45 043 € -549 917 € -1 879 €
36
P.
Daň z príjmov
960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-32 115 € -45 043 € -550 877 € -1 879 €