Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
869 306€ 1 656 290€ 1 048 481€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 055 407 € 1 656 290 € 1 048 481 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
251 480€ 508 361€ 350 765€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
617 826€ 1 138 946€ 680 145€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
131€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
186 101€ 8 983€ 17 440€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 261 220 € 1 560 630 € 987 474 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
154 733€ 255 441€ 153 221€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
540 355€ 568 718€ 394 143€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
189 781€ 299 180€ 227 497€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
367 158 € 389 493 € 194 274 €
16
E.1.
Mzdové náklady
272 356€ 285 219€ 141 732€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
90 624€ 99 617€ 49 857€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 178€ 4 657€ 2 685€
20
F.
Dane a poplatky
4 533€ 3 443€ 1 706€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 626€ 15 297€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
42 626€ 15 297€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 660€ 1 729€ 1 336€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-205 813 € 95 660 € 61 007 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-15 563 € 523 968 € 256 049 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
30€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 846 € 9 399 € 4 567 € 83 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 092 € 2 665 € 593 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 092€ 2 665€ 593€
52
O.
Kurzové straty
31€ 12€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 723€ 6 722€ 3 974€ 83€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 816 € -9 398 € -4 567 € -83 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-214 629 € 86 262 € 56 440 € -83 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
20 129 € 13 799 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 129€ 13 799€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-214 629 € 66 133 € 42 641 € -563 €