Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
120 926€ 120 256€ 102 330€ 108 007€ 103 094€ 81 555€
02
502
Spotreba energie
30 010€ 62 228€ 27 480€ 27 171€ 27 578€ 27 169€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
4 456€ 5 293€ 11 694€ 6 041€ 9 867€ 13 737€
05
512
Cestovné
814€ 9€ 755€ 163€ 69€ 183€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 153€ 0€ 255€
07
518
Ostatné služby
152 380€ 145 260€ 121 150€ 125 873€ 111 131€ 83 525€
08
521
Mzdové náklady
716 796€ 623 129€ 532 675€ 503 665€ 448 074€ 411 776€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
241 723€ 189 274€ 184 644€ 172 803€ 153 689€ 137 683€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
41 235€ 34 839€ 26 566€ 31 955€ 26 313€ 27 616€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 12 300€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
152€ 108€ 75€ 196€ 147€ 130€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 100€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
0€
20
545
Kurzové straty
80€ 7€ 0€ 32€ 35€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
0€ 144€ 357€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
67 511€ 16 572€ 3 066€ 1 561€ 2 412€ 2 342€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 054€ 11 214€ 9 541€ 4 624€ 2 918€ 2 839€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
83€ 0€ 50€ 80€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 391 293€ 1 208 261€ 1 020 337€ 994 360€ 885 518€ 789 028€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
715 364€ 502 940€ 443 156€ 474 717€ 435 401€ 397 449€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
41 807€ 44 138€ 37 494€ 41 873€ 27 958€ 21 179€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
22 828€ 38 388€ 26 472€ 41 451€ 40 147€ 7 608€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
277€ 3 848€ 881€ 870€ 110€ 14€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
119 889€ 246 570€ 237 440€ 192 013€ 184 752€ 249 379€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
96 871€ 90 595€ 85 258€ 73 531€ 74 399€ 61 491€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
81 860€ 79 179€ 69 912€ 51 799€ 30 806€ 16 501€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
5 557€ 0€ 3 977€ 24 157€ 23€
73
691
Dotácie
295 354€ 195 714€ 115 869€ 107 879€ 61 824€ 35 610€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 374 249€ 1 206 930€ 1 016 482€ 988 110€ 879 555€ 789 253€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-17 044€ -1 332€ -3 856€ -6 250€ -5 963€ 226€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-17 044€ -1 332€ -3 856€ -6 250€ -5 963€ 226€