Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
269 847 534€ 195 980 735€ 173 733 258€ 34 330 972€ 32 065 486€ 18 427 295€ 13 335 530€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
44 487 284€ 30 387 839€ 33 034 750€ 32 378 254€ 30 974 538€ 17 904 327€ 12 977 282€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
35 172 399€ 24 066 626€ 26 114 950€ 29 553 334€ 30 475 092€ 17 645 816€ 12 799 308€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
35 172 399€ 24 066 626€ 26 101 407€ 24 256 842€ 30 475 092€ 15 746 367€ 12 799 308€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 13 543€ 5 296 491€ 1 899 449€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 314 886€ 2 321 214€ 2 919 800€ 2 824 920€ 499 446€ 258 512€ 177 974€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 0€ 1 281€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 929 212€ 2 309 371€ 2 875 492€ 2 757 028€ 417 863€ 143 962€ 91 682€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
385 048€ 10 890€ 43 026€ 56 764€ 79 942€ 114 550€ 82 226€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
626€ 953€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 11 128€ 1 642€ 4 066€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
222 441 376€ 164 323 341€ 140 076 044€ 1 944 630€ 981 844€ 475 056€ 310 208€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 434€ 3 844€ 1 485€ 760€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 434€ 3 844€ 1 485€ 760€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
121 135 489€ 113 012 422€ 91 198 382€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
113 947 591€ 108 263 635€ 88 865 750€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
7 187 898€ 4 748 786€ 2 332 632€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
6 121€ 1 420€ 304 849€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
6 121€ 1 420€ 304 849€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
83 529 583€ 37 806 069€ 35 289 914€ 23 561€ 13 860€ 1 513€ 326€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
58 728 797€ 15 814 642€ 16 710 634€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 083€ 6 690€ 268€ 6 282€ 5 184€ 548€ 324€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
24 799 702€ 21 984 737€ 18 579 011€ 17 279€ 8 676€ 965€ 2€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
17 764 750€ 13 499 587€ 13 281 414€ 1 920 309€ 967 984€ 473 543€ 309 881€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
17 764 750€ 13 499 587€ 13 281 414€ 1 920 309€ 967 984€ 473 543€ 309 881€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 918 873€ 1 269 554€ 622 464€ 8 088€ 109 103€ 47 912€ 48 040€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 918 873€ 1 269 554€ 622 464€ 8 088€ 109 103€ 47 912€ 48 040€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
269 847 534€ 195 980 735€ 173 733 258€ 34 330 972€ 32 065 486€ 18 427 295€ 13 335 530€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-16 638 171€ -1 146 060€ -18 431 583€ -9 381 818€ -8 038 016€ -7 250 949€ 46 007€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-16 638 171€ -1 146 060€ -18 431 583€ -9 381 818€ -8 038 016€ -7 250 949€ 46 007€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-1 146 060€ -18 114 299€ -55 700 977€ -8 039 069€ -7 250 949€ -7 078 149€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-15 492 112€ 16 968 239€ 37 269 394€ -1 342 749€ -787 067€ -172 800€ 46 007€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
286 483 826€ 197 124 705€ 192 163 264€ 43 712 790€ 40 103 501€ 25 678 244€ 13 289 522€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 682 859€ 2 645 274€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 682 859€ 2 645 274€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
228 399 293€ 170 647 294€ 152 642 026€ 26 686 302€ 29 546 564€ 16 006 660€ 12 973 216€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
20 871 421€ 20 012 350€ 17 965 314€ 1 073€ 8 337€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
206 527 872€ 150 634 944€ 134 676 712€ 26 685 229€ 29 538 227€ 16 006 660€ 12 973 216€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 000 000€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
214 330€ 124 311€ 66 473€ 32 086€ 48 902€ 39 530€ 13 809€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
214 330€ 124 311€ 66 473€ 32 086€ 48 902€ 39 530€ 13 809€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
55 187 345€ 23 707 826€ 39 454 765€ 16 994 402€ 10 508 035€ 9 632 054€ 302 498€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 089 089€ 780 155€ 585 069€ 7 545 424€ 1 913 192€ 167 859€ 5 794€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 232 483€ 2 980 679€ 2 099 202€ 345 310€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
881 170€ 342 723€ 319 024€ 127 415€ 577€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
2 056€ 226 943€ 258 886€ 336 021€ 104 409€ 1 905 784€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
22 291 899€ 3 975 191€ 22 634 878€ 7 205 151€ 7 540 618€ 7 124 382€ 56€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 911 146€ 1 715 498€ 1 403 760€ 748 034€ 490 020€ 434 013€ 296 071€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 369€ 5€ 51€ 6 368€ 8 164€ 15€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 323 523€ 1 206 313€ 970 892€ 517 089€ 332 847€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
393 671€ 365 238€ 296 951€ 157 194€ 98 721€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
2 683€ 2 440€ 1 197€ 6 397€ 20 063€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
19 057 254€ 12 112 642€ 10 884 856€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 879€ 2 090€ 1 577€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 879€ 2 090€ 1 577€