Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.11.2018
31.10.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.08.2016
31.10.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 694 583 € 16 795 203 € 15 906 438 € 4 860 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 020 500 € 6 423 057 € 6 604 188 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 € 0 € 204 €
005
A.I.2
Software
204€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
5 020 500 € 6 423 057 € 6 603 984 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 129 380€ 5 369 170€ 5 334 860€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
891 120€ 1 053 887€ 1 269 124€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 393 457 € 10 091 986 € 9 041 623 € 4 860 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
1 057 457 € 806 056 € 792 522 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 057 457€ 806 056€ 792 522€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
6 823 421 € 4 335 298 € 3 042 535 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
5 315 263 € 2 536 384 € 2 647 818 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 153 170€ 201 382€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 162 093€ 2 335 002€ 2 647 818€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
87 396€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
857 413€ 1 357 413€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
650 745€ 441 501€ 307 321€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
3 512 579 € 4 950 632 € 5 206 566 € 4 860 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 512 579€ 4 950 632€ 5 206 566€ 4 860€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
280 626 € 280 160 € 260 627 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 244€ 16 447€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
181 333€ 178 289€ 67 508€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
92 049€ 85 424€ 193 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 694 583 € 16 795 203 € 15 906 438 € 4 860 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 953 905 € 4 249 228 € -8 933 501 € 4 860 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
14 005 000 € 14 005 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 005 000€ 14 005 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 669 672€ 6 669 672€ 6 669 672€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-16 425 443 € -15 608 173 € -140 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 425 443€ -15 608 173€ -140€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
704 676 € -817 271 € -15 608 033 € -140 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 105 923 € 7 660 580 € 19 337 647 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
3 970 € 5 904 € 5 202 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 970€ 5 904€ 5 202€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
317 664 € 372 614 € 447 034 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
317 664€ 372 614€ 447 034€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
4 236 237 € 5 879 658 € 18 177 106 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
3 104 156 € 4 829 158 € 3 581 180 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
593 773€ 2 630 380€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 510 383€ 2 198 778€ 3 581 180€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
10 906€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
13 692 019€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
506 447€ 525 778€ 387 523€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
323 713€ 284 134€ 265 002€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
301 921€ 240 588€ 239 626€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
850€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 548 052 € 1 402 404 € 708 305 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
395 192€ 345 260€ 335 565€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 152 860€ 1 057 144€ 372 740€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
5 634 755 € 4 885 395 € 5 502 292 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
987 349€ 856 827€ 1 354 884€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 647 406€ 4 028 568€ 4 147 408€