Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nova Real Estate Finance, a. s. v konkurze

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 108 658€ 1 936 784€ 1 527 368€ 471 829€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
633 € 19 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
633€ 19€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
35 564 € 69 341 € 126 836 € 46 256 € 11 068 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
170€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
33 146€ 69 339€ 126 613€ 46 189€ 11 035€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
2 139€ 221€ 66€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
109€ 2€ 2€ 1€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-34 931 € -69 341 € -126 836 € -46 237 € -11 068 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-33 316 € -69 339 € -126 613 € -46 189 € -11 035 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 320 714 € 15 606 196 € 15 318 355 € 17 362 928 € 1 109 670 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
11 045 179€ 11 069 165€ 14 088 121€ 881 014€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
1 403 730 € 2 055 318 € 1 855 932 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
1 403 730€ 2 055 318€ 1 855 932€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 108 025 € 1 968 017 € 1 527 368 € 471 810 € 76 044 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 968 017€ 1 527 368€ 471 810€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 108 025€ 76 044€
42
XII.
Kurzové zisky
775 409€ 916 496€ 157 518€ 68 387€ 74 880€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
1 437 280€ 272 774€ 508 986€ 878 678€ 77 732€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 245 522 € 28 236 970 € 15 272 597 € 17 307 205 € 1 182 323 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
10 980 750€ 10 953 851€ 13 965 519€ 880 116€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
17 645€ 254 937€ 146 721€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
12 237 289€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 719 065 € 3 507 108 € 3 453 229 € 2 737 176 € 160 041 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 507 108€ 3 453 229€ 2 737 176€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 719 065€ 160 041€
52
O.
Kurzové straty
739 026€ 922 058€ 159 332€ 67 917€ 42 406€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 787 431€ 572 120€ 451 248€ 389 872€ 99 760€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-924 808 € -12 630 774 € 45 758 € 55 723 € -72 653 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-959 739 € -12 700 115 € -81 078 € 9 486 € -83 721 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-33 158 € 8 300 € -15 934 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 596€ 2 082€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-33 158€ 5 704€ -18 016€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-959 739 € -12 666 957 € -89 378 € 25 420 € -83 721 €