Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Filmzie, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 084 856 € 1 597 383 € 529 153 € 533 363 € 508 318 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 579 445€ 1 160 038€ 4 451€ 33€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
500 286€ 436 390€ 453 216€ 531 431€ 508 235€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 083€ 100€ 700€ 83€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42€ 855€ 70 786€ 1 899€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 345 740 € 2 757 198 € 1 723 320 € 1 294 064 € 2 381 040 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 737€ 17 379€ 7 875€ 20 327€ 25 212€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 259 777€ 1 877 812€ 1 061 988€ 739 853€ 1 972 853€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
467 610 € 384 386 € 331 004 € 390 459 € 379 675 €
16
E.1.
Mzdové náklady
340 430€ 279 838€ 241 981€ 283 043€ 276 506€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
115 726€ 96 110€ 82 629€ 97 322€ 95 082€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 454€ 8 438€ 6 394€ 10 094€ 8 087€
20
F.
Dane a poplatky
841€ 395€ 135€ 391€ 153€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
584 814€ 471 542€ 318 332€ 140 522€ 2 984€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
584 814€ 471 542€ 318 332€ 140 522€ 2 984€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 961€ 5 684€ 3 986€ 2 512€ 163€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-260 884 € -1 159 815 € -1 194 167 € -760 701 € -1 872 722 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
794 217 € -298 763 € -612 196 € -228 716 € -1 489 830 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
192 939 € 1 297 € 653 € 869 350 € 2 585 520 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
869 228€ 2 584 513€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
192 939€ 1 296€ 647€ 122€ 1 007€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
407 628 € 199 983 € 7 097 € 2 445 419 € 6 750 611 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 440 508€ 6 711 398€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
74 631 € 173 524 € 1 540 € 1 696 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
74 631€ 173 524€ 1 540€ 1 696€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
324 675€ 23 806€ 3 928€ 1 889€ 38 455€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 322€ 2 653€ 1 629€ 1 326€ 758€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-214 689 € -198 686 € -6 444 € -1 576 069 € -4 165 091 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-475 573 € -1 358 501 € -1 200 611 € -2 336 770 € -6 037 813 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-475 573 € -1 358 501 € -1 200 611 € -2 336 770 € -6 037 813 €