Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
7 696 877€ 7 504 388€ 5 248 283€ 2 871 208€ 541 095€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
43 830€ 60 634€ 420€ 420€ 420€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
43 410€ 60 213€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
420€ 420€ 420€ 420€ 420€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
7 653 047€ 7 443 755€ 5 247 863€ 2 870 788€ 540 675€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
10 000€ 10 000€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
23 257€ 20 905€ 11 967€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 089 177€ 5 818 395€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 112 379€ 1 281 361€ 439€ 659€ 878€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
297 816€ 254 523€ 533€ 800€ 1 066€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
120 418€ 58 571€ 5 010 923€ 2 869 330€ 538 731€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
224 000€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
288 830€ 1 278 979€ 3 205 327€ 2 853 286€ 1 972 259€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
166 469€ 149 776€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
151 776€ 140 700€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
13 785€ 9 076€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
908€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 353€ 106 052€ 11 269€ 2 890€ 690€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 426€ 1 887€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 477€ 560€ 540€ 890€ 690€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
1 449€ 3 785€ 10 729€ 2 000€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
99 819€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
117 009€ 1 023 151€ 3 194 058€ 2 850 396€ 1 971 569€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
10 554€ 5 030€ 315€ 143€ 30€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
106 454€ 1 018 121€ 3 193 744€ 2 850 252€ 1 971 539€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
112 554€ 25 447€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 068€ 2 068€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
110 486€ 23 379€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
8 098 261€ 8 808 813€ 8 453 610€ 5 724 494€ 2 513 354€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
19€ 19€ 19€ 19€ 19€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
19€ 19€ 19€ 19€ 19€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
287 518€ 120 814€ 60 266€ 307 492€ 11 759€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
20 456€ 9 164€ 15 600€ 1 540€ 1 320€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
20 456€ 9 164€ 15 600€ 1 540€ 1 320€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 421€ 1 546€ 212€ 52€ 9€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 421€ 1 546€ 212€ 52€ 9€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
165 641€ 110 105€ 44 455€ 305 900€ 10 430€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
125 847€ 67 221€ 38 690€ 300 711€ 28 490€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
23 506€ 24 103€ 3 901€ 3 435€ 1 850€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
13 453€ 15 292€ 1 864€ 1 754€ 1 077€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 647€ 3 377€ -20 987€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
188€ 111€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
100 000€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100 000€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
7 810 724€ 8 687 980€ 8 393 324€ 5 416 983€ 2 501 576€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 800€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
7 810 724€ 8 687 980€ 8 393 324€ 5 416 983€ 2 499 776€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
8 098 261€ 8 808 813€ 8 453 610€ 5 724 494€ 2 513 354€