Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.11.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 377 788€ 4 741 386€ 1 970 346€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 470 861 € 4 807 996 € 2 004 204 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 706 069€ 4 201 424€ 1 705 845€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
671 719€ 539 962€ 264 501€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
66 970€ 65 072€ 33 780€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 103€ 1 538€ 78€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 438 551 € 5 041 078 € 2 477 471 € 40 805 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 420 794€ 3 883 646€ 1 573 066€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
279 212€ 214 375€ 114 570€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
301 567€ 485 890€ 456 069€ 40 805€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
323 951 € 354 918 € 278 758 €
16
E.1.
Mzdové náklady
234 141€ 257 190€ 202 363€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
81 569€ 88 377€ 69 789€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 241€ 9 351€ 6 606€
20
F.
Dane a poplatky
5 324€ 4 693€ 3 288€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 523€ 36 198€ 18 979€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 523€ 36 198€ 18 979€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
56 329€ 55 008€ 29 005€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
888€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 963€ 6 350€ 3 736€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
32 310 € -233 082 € -473 267 € -40 805 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
376 215 € 157 475 € -173 359 € -40 805 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
72 031 € 89 418 € 34 185 € 13 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
71 429 € 88 992 € 33 360 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
24 970€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
71 429€ 88 992€ 8 390€
52
O.
Kurzové straty
13€ 20€ 262€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
589€ 406€ 563€ 13€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-72 031 € -89 418 € -34 176 € -13 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-39 721 € -322 500 € -507 443 € -40 818 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-39 721 € -322 500 € -507 443 € -40 818 €