Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.07.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 050 756€ 24 586 648€ 12 501 113€ 9 625 502€ 1 792 499€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
27 440 697 € 24 591 084 € 12 502 110 € 9 627 802 € 1 805 953 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 526€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 050 756€ 24 586 648€ 12 486 587€ 9 625 502€ 1 792 499€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
389 941€ 4 186€ 997€ 2 300€ 13 454€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 431 365 € 22 739 262 € 11 815 752 € 9 103 967 € 1 771 298 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-683€ 3 244€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 714€ 7 405€ 17 008€ 661€ 205€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
23 488 826€ 22 116 812€ 11 485 371€ 8 823 568€ 1 626 517€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
539 782 € 376 703 € 304 577 € 265 257 € 101 986 €
16
E.1.
Mzdové náklady
397 262€ 263 467€ 215 012€ 191 873€ 72 038€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
128 475€ 101 110€ 79 822€ 63 708€ 26 907€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 045€ 12 126€ 9 743€ 9 676€ 3 041€
20
F.
Dane a poplatky
398€ 203€ 288€ 178€ 99€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
577€ 1 265€ 1 287€ 1 129€ 461€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
577€ 1 265€ 1 287€ 1 129€ 461€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
557€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
298 917€ 219 157€ 4 333€ -2 303€ 34 424€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
90 834€ 13 916€ 2 888€ 15 477€ 7 606€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 009 332 € 1 851 822 € 686 358 € 523 835 € 34 655 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 549 899 € 2 459 187 € 998 734 € 801 273 € 165 777 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
72 617 € 6 608 € 10 733 € 21 439 € 1 551 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 859 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
6 859€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
65 758€ 6 608€ 10 733€ 21 439€ 1 551€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
92 293 € 58 920 € 18 070 € 51 071 € 8 591 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
626 € 568 € 2 126 € 1 451 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
626€ 568€ 2 126€ 1 451€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
85 428€ 52 860€ 10 640€ 45 564€ 6 129€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 239€ 5 492€ 7 430€ 3 381€ 1 011€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 676 € -52 312 € -7 337 € -29 632 € -7 040 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 989 656 € 1 799 510 € 679 021 € 494 203 € 27 615 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
631 298 € 354 956 € 158 709 € 113 671 € 15 301 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
586 899€ 426 743€ 180 681€ 113 671€ 15 301€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
44 399€ -71 787€ -21 972€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 358 358 € 1 444 554 € 520 312 € 380 532 € 12 314 €