Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BCF ENERGY, s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.10.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
17 628 032 € 10 271 809 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
9 528 840 € 9 541 699 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
733 826€ 767 977€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
8 795 014 € 8 773 722 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 493 399€ 1 523 819€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 301 615€ 7 249 903€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
8 099 192 € 730 110 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
3 527€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
150 553€ 150 553€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 943 538 € 505 411 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 931 754€ 479 890€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
11 784€ 25 521€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 101 € 70 619 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 101€ 70 619€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
17 628 032 € 10 271 809 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
10 605 953 € 9 806 712 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
9 693 305 € 9 453 305 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
9 693 305€ 9 453 305€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
100 000€ 100 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
12 671€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
799 977 € 253 407 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 022 079 € 465 097 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
332 240€ 19 207€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 308 234 € 441 590 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 521 785€ 331 945€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 404€ 705€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
459 245€ 81 989€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
323 800€ 26 951€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 000€ 4 300€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 379 605€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci