Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BCF ENERGY, s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.10.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
24 826 618 € 3 932 413 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
21 080 112€ 167 593€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 467 990€ 2 982 495€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
8 333€ 12 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
270 183€ 769 575€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
23 629 665 € 3 607 536 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 299 029€ 53 758€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 808€ 60 235€
11
C.
Služby
2 165 738€ 2 597 974€
12
D.
Osobné náklady
22 541€ 13 105€
13
E.
Dane a poplatky
9 267€ 7 894€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
769 414€ 147 584€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 578€ 21 467€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
287 290€ 705 519€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 196 953 € 324 877 € 0 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 008 527 € 438 121 € 0 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
183 694 € 1 284 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
124 833€ 1 190€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
58 861€ 94€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-183 694 € -1 284 € 0 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 013 259 € 323 593 € 0 €
36
P.
Daň z príjmov
213 282€ 70 186€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
799 977 € 253 407 € 0 €