Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ildikó s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
358 033€ 364 408€ 332 998€ 299 972€ 42 775€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
359 381 € 365 224 € 333 561 € 300 924 € 42 775 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
356 739€ 364 152€ 332 937€ 299 972€ 42 775€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 294€ 256€ 62€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 348€ 816€ 562€ 952€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
349 057 € 352 244 € 329 249 € 299 228 € 43 308 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
289 879€ 292 142€ 265 976€ 241 394€ 34 985€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 650€ 6 622€ 6 944€ 6 844€ 2 539€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
21 759€ 22 522€ 21 141€ 19 396€ 2 067€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 977 € 27 348 € 26 061 € 23 798 € 3 331 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 848€ 19 484€ 18 493€ 16 828€ 2 342€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 804€ 6 705€ 6 496€ 5 919€ 824€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 325€ 1 159€ 1 072€ 1 051€ 165€
20
F.
Dane a poplatky
110€ 110€ 110€ 132€ 150€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 845€ 1 845€ 7 954€ 6 846€ 194€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 845€ 1 845€ 7 954€ 6 846€ 194€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 837€ 1 655€ 1 063€ 818€ 42€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 324 € 12 980 € 4 312 € 1 696 € -533 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
42 745 € 43 122 € 38 938 € 32 338 € 3 184 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 640 € 867 € 244 € 1 368 € 10 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 282 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 282€
52
O.
Kurzové straty
2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 640€ 865€ 244€ 86€ 10€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 640 € -867 € -244 € -1 368 € -10 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 684 € 12 113 € 4 068 € 328 € -543 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 419 € 2 544 € 775 € 527 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 419€ 2 544€ 775€ 527€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 265 € 9 569 € 3 293 € -199 € -543 €