Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
121 110 038 € 74 255 000 € 74 255 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
78 548 836 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
78 047 029 €
005
A.I.2
Software
296 898€
007
A.I.4
Goodwill
50 088 596€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
27 661 535€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
501 807 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
404 311€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
97 496€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 412 476 € 74 255 000 € 74 255 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
19 707 €
035
B.I.1
Materiál
19 707€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
138 282 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
138 282€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
22 876 007 € 74 255 000 € 74 255 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
13 732 239 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
13 732 239€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
7 204 269€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
1 746 569€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
192 930€ 74 255 000€ 74 255 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
19 378 480 €
072
B.V.1.
Peniaze
57 478€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 321 002€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
148 726 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
126 129€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22 597€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
121 110 038 € 74 255 000 € 74 255 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
68 312 456 € 74 255 000 € 74 255 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
74 255 000 € 74 255 000 € 74 255 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
74 255 000€ 74 255 000€ 74 255 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 181 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-8 123 544 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
52 797 582 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
51 610 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
41 047€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 563€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
52 087 102 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
51 511 888 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 834 605€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
43 677 283€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
144 016€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
88 946€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
175 225€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
167 027€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
658 870 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
658 870€