Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 640 054€ 17 162 426€ 1 258 954€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 412 516 € 17 299 773 € 1 260 257 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
27 124 712€ 16 848 522€ 1 069 773€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
515 343€ 313 904€ 189 181€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
772 461€ 137 347€ 1 303€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
28 222 045 € 16 916 265 € 1 243 786 € 4 711 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 448 480€ 16 259 481€ 950 372€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
133 732€ 179 159€ 112 305€ 276€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
104 445€ 79 449€ 24 134€ 3 885€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
256 008 € 126 370 € 35 910 €
16
E.1.
Mzdové náklady
182 363€ 87 477€ 24 011€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
62 901€ 30 789€ 8 437€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 744€ 8 104€ 3 462€
20
F.
Dane a poplatky
2 166€ 1 634€ 2 043€ 550€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
259 712€ 258 363€ 116 189€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
259 712€ 258 363€ 116 189€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
8 545€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 957€ 11 809€ 2 833€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
190 471 € 383 508 € 16 471 € -4 711 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-46 602 € 644 337 € 172 143 € -4 161 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
94 323 € 85 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
935 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
935€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
93 388€ 85€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
274 956 € 60 406 € 23 706 € 130 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
170 161 € 48 264 € 21 323 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
170 161€ 48 264€ 21 323€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
83 789€ 5 473€ 632€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 006€ 6 669€ 1 751€ 130€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-180 633 € -60 321 € -23 706 € -130 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 838 € 323 187 € -7 235 € -4 841 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 117 € 70 524 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 117€ 70 524€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 721 € 252 663 € -7 235 € -4 841 €