Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Retail Property Finance I, s.r.o.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.03.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 317 167€ 1 317 167€ 1 317 167€ 1 098 242€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
34 310 € 34 828 € 25 403 € 444 621 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
31 379€ 31 930€ 23 146€ 444 286€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 898 € 2 898 € 2 224 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 200€ 2 200€ 1 688€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
698€ 698€ 536€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
33€ 33€ 335€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-34 310 € -34 828 € -25 403 € -444 621 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-31 379 € -31 930 € -23 146 € -444 286 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 317 167 € 1 317 167 € 1 317 167 € 1 098 242 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 317 167 € 1 317 167 € 1 317 167 € 676 242 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 317 167€ 1 317 167€ 1 317 167€ 676 242€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
422 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 273 180 € 1 273 179 € 1 273 180 € 756 836 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 273 179 € 1 273 178 € 1 273 179 € 756 834 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 273 179€ 1 273 178€ 1 273 179€ 756 834€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1€ 1€ 1€ 2€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
43 987 € 43 988 € 43 987 € 341 406 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 677 € 9 160 € 18 584 € -103 215 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 677 € 9 160 € 18 584 € -103 215 €