Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Golden Hospitality Services s.r.o. [zrušená]

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 942 363 € 6 428 831 € 6 312 608 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 904 207 € 5 708 751 € 5 896 450 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 904 207 € 5 708 751 € 5 896 450 €
012
A.II.1
Pozemky
1 955 000€ 1 955 000€ 1 955 000€
013
A.II.2
Stavby
4 790 826€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
158 381€ 3 753 751€ 3 941 450€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 036 198 € 719 857 € 416 158 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
31 324 €
035
B.I.1
Materiál
7 728€
039
B.I.5
Tovar
23 596€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
30 996 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
12 545 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 545€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
18 451€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
984 151 € 23 953 € 27 268 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
955 377 € 11 838 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
955 377€ 11 838€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 413€ 27 268€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 361€ 12 115€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
20 723 € 695 904 € 357 894 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 574€ 667 631€ 314 351€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 149€ 28 273€ 43 543€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 958 € 223 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 958€ 223€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 942 363 € 6 428 831 € 6 312 608 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 697 754 € 73 986 € 57 114 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 491 653€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
500€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 463 055 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
2 463 055€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
68 486 € 51 613 € 13 247 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
68 486€ 51 613€ 13 247€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 330 940 € 16 873 € 38 367 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 231 826 € 6 354 845 € 6 255 494 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 668 € 2 520 € 6 160 236 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 160 236€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 668€ 2 520€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 205 089 € 6 343 442 € 94 113 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
616 286 € 151 834 € 65 026 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
616 286€ 151 834€ 65 026€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 351€ 12 418€ 17 354€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 596€ 7 464€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 351€ 12 838€ 11 733€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
555 505€ 6 158 888€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 069 € 8 883 € 1 145 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 069€ 8 883€ 1 145€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 783 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
12 783€