Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.11.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 229 605€ 3 409 315€ 2 807 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
84 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
84€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
33 948 € 30 746 € 34 037 € 9 544 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
27 443€ 24 241€ 27 564€ 8 611€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 472 € 6 472 € 6 473 € 474 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
4 900€ 4 900€ 4 900€ 360€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 572€ 1 572€ 1 573€ 114€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
33€ 33€ 375€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
84€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-33 948 € -30 746 € -34 037 € -9 460 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-27 443 € -24 241 € -27 564 € -8 611 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 229 605 € 3 409 315 € 2 807 773 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 229 605 € 3 171 312 € 1 627 131 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 229 605€ 3 210 086€ 1 177 169€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-38 774€ 449 962€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
238 003€ 1 180 642€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 133 700 € 3 325 302 € 2 797 996 € 1 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 060 000 € 3 000 996 € 1 564 354 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
16 436€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 060 000€ 3 000 996€ 1 547 918€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
73 700€ 324 306€ 1 233 642€ 1€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
95 905 € 84 013 € 9 777 € -1 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
61 957 € 53 267 € -24 260 € -9 461 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
13 011 € 4 408 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 784€ 7 297€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
227€ -2 889€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
48 946 € 48 859 € -24 260 € -9 461 €