Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 408 592€ 3 981 521€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 516 465 € 3 981 521 € 108 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 408 592€ 3 973 521€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
107 873€ 108€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 700 337 € 3 702 257 € 93 614 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 188 004€ 2 715 624€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 136€ 8 698€ 5 017€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 412 855€ 882 013€ 13 759€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
67 322 € 68 076 € 74 125 €
16
E.1.
Mzdové náklady
48 386€ 49 578€ 54 841€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 968€ 17 363€ 18 987€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 968€ 1 135€ 297€
20
F.
Dane a poplatky
18 391€ 26 850€ 500€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 427€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 427€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
202€ 996€ 213€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
816 128 € 279 264 € -93 506 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
796 597 € 375 186 € -18 776 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 326 € 7 963 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 105 € 1 920 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 105€ 1 920€
42
XII.
Kurzové zisky
8 221€ 6 043€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 092 € 14 111 € 481 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
106 € 905 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
106€ 905€
52
O.
Kurzové straty
5 560€ 12 037€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 426€ 1 169€ 481€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 234 € -6 148 € -479 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
818 362 € 273 116 € -93 985 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
249 304 € 98 011 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
249 304€ 98 011€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
569 058 € 175 105 € -93 985 €