Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.06.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 139 480€ 1 087 299€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 336 255 € 2 429 363 € 1 508 496 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
142 664€ 89 074€ 52 025€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
152 948€ 246 860€ 112 235€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 929 075€ 1 803 546€ 1 087 299€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 297€ -17 082€ 11 461€
07
V.
Aktivácia
20 668€ 29 184€ 19 366€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
57 739€ 1 865€ 28€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 458€ 275 916€ 226 082€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 300 018 € 3 322 748 € 2 248 734 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 001€ 48 868€ 28 968€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 054 062€ 710 261€ 388 545€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
940 682€ 856 584€ 761 125€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 949 257 € 1 530 764 € 954 207 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 447 903€ 1 100 244€ 687 596€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
485 660€ 392 866€ 238 319€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 694€ 37 654€ 28 292€
20
F.
Dane a poplatky
4 345€ 5 359€ 4 980€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
83 502€ 58 113€ 31 184€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 502€ 58 113€ 31 184€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
57 720€ 1 470€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
150 449€ 111 329€ 79 725€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-963 763 € -893 385 € -740 238 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 184 313 € 535 869 € 103 748 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
514 € 36 € 170 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
514€ 36€ 170€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
38 931 € 20 854 € 6 527 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
30 676 € 14 026 € 3 678 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
30 676€ 14 026€ 3 678€
52
O.
Kurzové straty
2 255€ 3 303€ 596€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 000€ 3 525€ 2 253€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-38 417 € -20 818 € -6 357 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 002 180 € -914 203 € -746 595 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 002 180 € -914 203 € -746 595 €