Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
24 927 847 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 124 944 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
5 124 944 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
5 124 944€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
19 802 903 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
18 865 094 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
18 865 094€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
937 809 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
937 809€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
24 927 847 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
11 397 804 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
1 420 440 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
1 520 440€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-100 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 977 364 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 530 043 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
13 403 237€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
126 806 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
126 806€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci