Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 936 € 163 107 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
499 908€ 147 204€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28€ 15 903€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
485 367 € 167 658 € 694 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
57 990€ 14 864€ 97€
11
C.
Služby
416 940€ 147 762€ 258€
12
D.
Osobné náklady
291€
13
E.
Dane a poplatky
582€ 418€ 89€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 454€ 3 146€ 250€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 401€ 1 177€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
14 569 € -4 551 € -694 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
24 978 € -15 422 € -355 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
424 € 108 € 4 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
175€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
249€ 108€ 4€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-424 € -108 € -4 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
14 145 € -4 659 € -698 €
36
P.
Daň z príjmov
3 826€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
10 319 € -4 659 € -698 €