Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 0€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 0€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 942€ 9 779€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 942€ 9 779€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
78€ -350€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 864€ 10 130€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 19€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 19€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 942€ 9 799€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-42 794€ -24 292€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-24 292€ -9 113€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-18 502€ -15 179€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
49 736€ 34 090€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
5 725€ 5 382€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
725€ 382€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
5 000€ 5 000€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
44 011€ 28 708€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 922€ 2 246€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
4 411€ 4 009€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
-2 990€ 2 678€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
-833€ 775€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
41 500€ 19 000€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
0€ 0€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
6 942€ 9 799€